Táborok szervezését vállaljuk!

Egyesületünk és jogelõdje 1978 óta sikerrel szervez környezet – és természetvédelmi szaktáborokat tanulók számára. Az elmúlt évek alatt 29 alkalommal táboroztunk az ország szép helyein, a Nemzeti Parkok segítségével, mely minden évben az egész évi környezeti nevelõ munka része. A táboroztatáshoz minden alkalommal pályázat útján sikerült valamennyi támogatást szerezni, így annak, ha valaki szeretett volna táborozni, anyagi akadálya nem volt.

Választható helyszínek:
1. Röszke természeti értékeinek bemutatása
2. Nemzeti kincsünk, a lisztes kankalin (Szentbékkálla)

A táborszervezés célja:
A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlõdés elvének erõsítését segítõ, környezet- és természetvédelmi célokat, és az azokkal kapcsolatos szemléletformálást szolgáló program, különösen a természeti értékek, területek megorzését, gazdagítását elõsegítõ tevékenységek megvalósítása.
A szaktábor része az egésze évi környezeti nevelõ munkánknak, a folyamatosan mûködõ környezetvédelmi szakköri foglalkozásainknak. Táborunkat elsõsorban természet megfigyelõ, ismeretbovítõ és testi és lelki egyensúlyt erosítõ céllal szervezzük.
A fiataloknak, a tanulók számára rendkívül fontos, szakmai vezetéssel a természetben való búvárkodás lehetõségének biztosítása. A táborban van egyedül mód a természetbe való visszaintegrálódásra, a természettel való kapcsolat újragondolására. A táborokban a fiatalok, a cselekvési programok segítségével, teret kapnak ezen gondolatok megértéséhez.
Tudjuk, hogy pár napos vagy hetes nyári idõtöltés a természet közelében nem változtat meg embereket, nem lehet ez által a "tudás birtokosa" minden tanuló, de képessé teheti Õket arra, hogy a mai kor nagy kihívásainak eleget tehessenek, és elinduljanak egy olyan úton melyen a természet megóvása cél, ahol a természet érdekei elõtérbe kerülnek..

A tábor:
Élményt nyújt! Idézet egy korábbi táborozó elbeszélésébõl: "...Még sohasem ültem tábortûz mellett, és sohasem láttam, hogy ennyi csillag van az égen... Többet tanultam és láttam itt egy hét alatt mint az összes biológia, kémia földrajz órán összesen az iskolában.
Ismereteket bõvít! A tábornak nincs elõre, több évre elhatározott tananyaga. A megszerezhetõ ismeretek függnek a táborban résztvevõk ismeretanyagától. A programot csak akkor állítjuk össze részletesen mikor a jelentkezések lezárultak. A megszerezhetõ ismereteket döntõen befolyásolja a hely, ahova tábort szervezzük. A táborban így egy olyan ismeretrendszert lehet elsajátítani, amely az utóbbi évek iskola tananyagából, tankönyveibõl hiányzik.
Szemléletet formál! Mivel mûvi világunkban hiányoznak az ökológiai megfontolások, és azok a közvetett értékek, amelyek a természethez köthetõk, így ezek pótlására van szükség. Az iskola elsosorban ma is, analitikus szemlélettel és módszerrel tantárgyak formájába öntve közvetíti az ismereteket, ellentétben a táborral. Fontos a közösség felépítése, a másokkal való együttmûködés.
Viselkedési normákra nevel! A táborban világossá válik a résztvevõk egymásra utaltsága. Jól érezhetové válik a környezettõl a természettõl való függése
- Hozzájárul az egészség megõrzéséhez! Az egészség érték fogalom elmélyítéséhez.

Módszerek:
A környezeti nevelésnek különösen azok a módszerek kedveznek, azok eredményesek, amelyek aktivizálják, cselekvésre késztetik, tevékenységekre ösztönzik a tanulókat. Ilyenek az együttmuködõ (kooperatív) tanulási formák, a páros, a csoportos feladatok, észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok, valamint azok a munkamódszerek, amelyek az ismeret megszerzésének, az alkotás folyamatának a megtervezésébe is bevonják a tanulókat.

A szaktábor várható eredményei:
- A tábori szakmai munkánk adatait az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, azzal a céllal, hogy az intézmény többi tanulójának is felkeltsük az érdeklõdését a természetben való tevékenykedés iránt.
- A tábori munkában való részvétel a sokoldalú személyes tapasztalatszerzési és kommunikációs lehetõséget biztosít a részt vevõknek. A tananyag természetes valóságában tanulmányozható és élményt biztosít.
- Sikerül a tanulói kíváncsiságot felkelteni és megõrizni.
- A tanulóknak lehetõsége van a problémamegoldás folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására és a következmények számbavételére.
- A különleges fotók az iskola bemutató eszközeit gyarapítják.
- A rendszer szemléletû gondolkodás kialakulása.
- A tanulók az egészséges életmód ismérveit a mindennapok szokásaiba beépítik. Igénnyé válik a természetben való túrázás, a testmozgás öröme.